Rubric

Find rubric
Vurderingsveiledning (1)
Vurderingsveiledning (1)
Criteria Ratings
Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet
Gjør rede for tiltak som fremmer trivsel og som gir økt livskvalitet uavhengig av alder, kulturell bakgrunn og fysiske forutsetninger. Kartlegger brukers behov og ønsker.
Høy mål oppnåelse
Foreslår, planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak som dekker åndelige, psykiske og sosiale behov
Middels måloppnåelse
Planlegger og gjennomfører tiltak som fremmer trivsel og økt livskvalitet
Lav måloppnåelse
Gjennomfører planlagte tiltak etter rutiner og instrukser
Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse
Trygghet, forutsigbarhet, trivsel, velvære, kommunikasjon, hemmende faktorer
Høy måloppnåelse
Er bevisst egen rolle i møte med andre mennesker og hvordan denne rollen fremmer/hemmer trygghet, trivsel og velvære. Reflekterer og drøfter tiltak i henhold til brukers livssituasjon.
Middels måloppnåelse
Begrunner faktorer som fremmer/hemmer psykisk helse.
Lav måloppnåelse
Kjenner til begrepet psykisk helse i utførelse av tiltak. Observerer og rapporterer uten refleksjon.